naar intropagina bodem.info

     Al uw bodemvragen

  Wat is bodemverontreiniging? 
  Wat zijn de risico's ervan? 
  Hoe beoordeel ik bodemkwaliteit? 
   
  Waarop letten bij koop van huis? 
  Waarop letten bij (ver)bouw huis? 
  Wat te doen met mijn asbest? 
  Wat te doen als de tuin vervuild is? 
  Hoe moet ik mijn grond afvoeren? 
  Wanneer moet ik saneren? 
  Wie betaalt de sanering? 
  Is na sanering alles schoon? 
   
  Heb ik invloed bij een sanering? 
  Wat als ik vervuiling vermoed? 
  Al uw bodemvragen 
  Projecten in de praktijk 
  Onderzoek en sanering 
  Publicaties en links 
  Over bodem.info 

»» Al uw bodemvragen »» Hoe moet ik mijn grond afvoeren?

Hoe moet ik mijn grond afvoeren?

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij grond van een locatie afgevoerd moet worden. Zo heb je grond over als je een vijver aanlegt, een schuurtje bouwt of als het tuincentrum je aanraadt om de grond in de tuin te vervangen. Mag je deze grond zomaar wegbrengen? En waar breng je de grond heen?

In Amsterdam zijn een aantal afvalinzamelpunten waar iedere particulier tot 1 m3 gratis grond mag brengen. Niet elke afvalpunt heeft een inzamelbak voor grond, dus vraag het voor de zekerheid na.

Over het algemeen is het niet nodig om de kwaliteit van de grond te laten bepalen. Als wordt aangegeven dat de grond uit de tuin komt, niet zichtbaar verontreinigd is (met bijvoorbeeld olie, puin of asbest) en de grond ruikt niet vreemd, wordt het over het algemeen door de afvalpunten geaccepteerd. Wel moeten verschillende grondsoorten apart gehouden worden. Zand, klei, veen of eventueel een puinlaag moeten dus apart worden ontgraven en apart worden aangeleverd en verwerkt. In sommige gevallen kan de grond worden aangeboden bij het grofvuil. De grond wordt dan (na telefonische afspraak) opgehaald. Als een particulier meer dan 1 m3 grond heeft kunnen de afvalpunten tegen betaling meer dan 1 m3 grond aannemen. Het is ook mogelijk om de grond gefaseerd naar de afvalpunten te brengen. Dit werkt alleen als het om teelaarde of zand uit de tuin gaat. Zodra er een kelder wordt aangelegd of funderingsherstel plaatsvindt, is er minimaal een onderzoek volgens de Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek (ARVO) noodzakelijk en eventueel een bouwstoffenonderzoek (Het Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit - AP04).

Bodemonderzoek is verplicht wanneer grote hoeveelheden grond afgevoerd dienen te worden of wanneer er diep gegraven wordt. Als blijkt dat de bodem verontreinigd is, wordt eventueel een nader onderzoek uitgevoerd om ernst en omvang vast te stellen. Daarna volgt een saneringsplan. Ook bij het afvoeren van kleine hoeveelheden grond (meer dan 1 m3 maar minder dan 100 m3) is officieel een bodemonderzoek verplicht. Dat is nodig voor het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring waarin staat waar de grond naar toe afgevoerd mag worden en of er kosten aan verbonden zijn. Grond mag namelijk niet zomaar bij het afval. Er is landelijk een regeling opgesteld voor kleine hoeveelheden grond bij standaard ontgravingen, de BUS procedure. Deze procedure is korter dan de procedure bij complexe saneringen waarbij meer grond vrijkomt.

Afvoer van (sterk) verontreinigde grond wordt gezien als sanering van de grond. In dat geval is er naast de bouwvergunning voor de aanleg van de kelder ook een saneringsplan nodig. In Amsterdam moet dit plan worden goedgekeurd door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, voordat de verontreinigde grond mag worden afgegraven en afgevoerd. Pas nadat de verontreinigde grond verwijderd is, mag de nieuwbouw van start gaan.
 
Bodem.info is een initiatief van: